Opplæring og rådgivning

Vi tilbyr en rekke workshops/moduler som tar for seg metoden og prosessen i Supported Employment. Workshopene kan tas enten alene eller i kombinasjon. Workshopens varighet kan være fra rundt to timer til to hele dager, avhengig av dine behov og ønsker. Workshopene kan skreddersys din organisasjon.

MERK: Selv om workshopene handler om Supported Employment modellen kan kursen være aktuelt for leverandører av tiltakene IPS, Arbeidsforberedende trening (AFT), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidstrening, Oppfølging og Avklaring. Workshopene foregår på engelsk.

Kurs i Supported Employment
Bruk av Supported Employment modellen

Denne workshopen vil se hvor SE-modellen og metodikken kommer fra og hvordan den har utviklet seg over tid i Europa og spesielt i Norge. Workshopen vil gjennomgå fordeler og ulemper med Supported Employment modellen. Vi vil gjennomgå hvert trinn i SE-prosessen fra det første møtet med arbeidssøkeren, til møtet med arbeidsgivere og til hvordan oppnå en vellykket og varig tilknytning til arbeidslivet for arbeidssøker. Vi vil også se på rollen som jobbspesialist i SE-modellen.

 

Workshopen dekker et bredt spekter av temaer og problemstillinger innen Supported Employment.

Organisering av Supported Employment tjenester

Virksomheter som leverer Supported Employment tjenester kan iverksette en rekke tiltak for å sikre vellykkede jobbresultater for arbeidssøkerne. Denne workshopen vil utforske tiltakene som kan iverksettes for å forbedre innholdet i tjenestene som tilbys. Vi vil diskutere noen av faktorene som påvirker om man lykkes eller ei, samt komme med konkrete forslag til forbedringer.

Workshopen vil utforske hvert trinn i SE-prosessen fra det første møtet med arbeidssøkeren, til møtet med arbeidsgivere og til slutt et vellykket jobbresultat for arbeidssøkeren.

Workshopen gir en oversikt over mulige forbedringer som kan gi dine ansatte og organisasjonen fordeler. Målet med workshopen er å bidra med ideer og informasjon som ledere og andre kan benytte seg av.

Jobbspesialistrollen og rekruttering

Målgruppen for denne workshopen er ledere og de som er ansvarlige for å utvikle tjenesten og for å rekruttere jobbspesialister.

For å rekruttere en god jobbspesialist må lederen kjenne til jobbspesialistrollen, deres arbeidsoppgaver og de nødvendige ferdighetene. De må være kjent med de ulike rollene en jobbspesialist innehar og utfordringene de ofte står i.

Vi vil i workshopen gjennomgå jobbspesialistens ansvar og plikter, og se på trinnene i en rekrutteringsprosess som fører til ansettelse av en egnet jobbspesialist.

Jobbsøk og markedsføring

Arbeidsgivere er viktige kunder for virksomheter som tilbyr formidlingstjenester, og er mulige samarbeidspartnere for å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. I tillegg til å bistå arbeidssøkere ut i varig arbeid, som er hovedmålet, trenger virksomheter i økende grad å samarbeide med arbeidsgivere for å gjennomføre utprøving på arbeidsplass, arbeidstrening og opplæring.

Effektiv markedsføring og jobbsøking krever en systematisk tilnærming som ikke bare er avhengig av enkelte fagpersoner. Uten arbeidsgivere er det ingen jobb i andre enden. Vi må derfor være klar over at tjenesten til arbeidsgivere bør skreddersys for å matche den enkelte virksomhets behov («one size does not fit all»). Det er gjennom opplæring, utprøving og kontinuerlig utvikling at vellykket jobbsøking og markedsføring kan oppnås gjennom å jobbe strukturert og effektivt med arbeidsgivere.

Denne workshopen vil utforske de formelle og uformelle metodene for å kontakte arbeidsgivere, og gjennomgå spørsmålene du bør vurdere når du forbereder deg på møter med arbeidsgivere.

Bruk av arbeidsutprøving

Bruk av arbeidsutprøving som et verktøy for å bistå enkeltpersoner i å finne og opprettholde arbeid er et spørsmål som er mye diskutert i Supported Employment. Det er ingen tvil om at arbeidsutprøving er et nyttig og effektivt virkemiddel i Supported Employment modellen. Arbeidsutprøvingen som virkemiddel er ofte direkte og indirekte medvirkende årsak til at arbeidssøkere klarer å sikre seg en varig tilknytning til arbeidslivet.

Denne workshopen vil utforske fordelene og ulempene ved planlegging og organisering av arbeidsutprøving (og jobbsmaking). Vi vil også diskutere hvordan arbeidserfaring kan brukes i både avklarings- og jobbsøkingsprosessen.

De fem trinnene i Supported Employment

Supported Employment er en metode for å hjelpe mennesker med nedsatt arbeidsevne i å komme i lønnet arbeid gjennom å gi tilpasset og kontinuerlig støtte. Modellen er anerkjent som en effektiv metode for å hjelpe arbeidssøkere over i varig arbeid.

Denne workshopen vil utforske hvert av de fem trinnene ut fra et praktisk perspektiv og vil presentere noen ideer og forslag til hvordan modellen kan brukes for å få maksimalt utbytte.

Supported Employment - Grunnkurs

Denne workshopen er rettet mot både ledere og jobbspesialister. Det er normalt en to-dagers økt og har en praktisk tilnærming for å utvikle og levere Supported Employment tjenester. Det kan sees på som et innføringskurs, men har også vist seg å være nyttig for erfarne utøvere.

Workshopen utforsker opprinnelsen til Supported Employment og ser på hvordan modellen har utviklet og tilpasset seg med vekt på hvordan den kan brukes innenfor de norske rammene. Effektiv levering av Supported Employment tjenester innebærer å ha en passende struktur, dyktige jobbspesialister og effektive leveranser. Vi vil gjennomgå hvordan Supported Employment modellen og de fem trinnene kan brukes for å oppnå gode jobbresultater.

Denne workshopen følger European Supported Employment Toolkit /Verktøykasse. Workshopen har som formål å ta verktøykassen i bruk ved en praktisk tilnærming, konkrete eksempler og uformelle diskusjoner i grupper. Selv om alle trinnene i modellen er viktige, vil vi bruke mest tid på å utforske strategier for å finne jobber og markedsføring, samt ideer for å støtte arbeidsgivere.

Supported Employment - Oppfriskningskurs

Mange virksomheter har levert Supported Employment tjenester i flere år og har lang erfaring. Denne workshopen er rettet mot å se på modellen på nytt for at ledere og ansatte skal reflektere over hva de gjør, hvorfor de gjør det og kanskje enda viktigere, hva de kan gjøre bedre.

Workshopen er en kortere versjon av kurset «Supported Employment – Grunnkurs», og vil diskutere utfordringer med dagens tjenestetilbud og mulige forbedringer.

Mange jobbspesialister tok opplæringen da de først begynte i rollen som jobbspesialist. Denne workshopen gir muligheten til å reflektere over dagens praksis og utforske hvilke endringer som kan være nødvendige enten som individ eller som et team.